Đá hoa cương: Đá vàng Bình Định (trung)

 

đá hoa cương